Europees stemrecht

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:57 pm

Uitgave 34, mei 2004

William, Werther en Henk zijn aangekomen in de hoofdstad tijdens de feestperiode. De grote verkeersaders liggen er verlaten bij, tot op zondagavond de files met hun getoeter de vrienden opschrikken. De drie werken samen aan een project om het Baleaarse toerisme weer op te krikken. Daarbij stellen ze aan de grote reisagentschappen een nieuw en zeer geheim product voor. Zo hopen ze hen ervan te overtuigen het Spaanse toerisme in Mallorca te bevorderen.

– Pero bueno, denkt u echt dat een Duitser iets nieuws kan vertellen over Mallorca aan een Spaanse directeur van een agentschap? – vraagt Señor Martínez de volgende dag spottend.
– Op het eiland zijn wij beiden ‘forasters’, mijn beste vriend – antwoordt Werther gevat – maar ik woon daar al jaren! Ik wil u een nieuwe mogelijkheid voorstellen die uw zakencijfers kan verbeteren.- voegt hij er beleefd aan toe.
– Spreekt u ook Mallorcaans?
– Niet zo goed als ik wel zou willen, maar we doen ons best…
– Goed, mag ik dan uw dossier inkijken?
– Alstublieft, het gaat over de Patios (binnenpleinen) van Palma, het best bewaarde geheim van de stad.
Even later bereikt Werther de Puerta del Sol waar hij afgesproken heeft met Henk en William om een broodje inktvis te verorberen. De drie vrienden zien bleek en moe.
– Hoe is het gegaan? – vraagt Werther.
– Niet slecht, ik heb er wel trek van gekregen.- antwoordt Henk.
– Vinden jullie het niet ongelooflijk hoe snel je Madrid bereikt vanuit Palma? – werpt William op.
– Natuurlijk, Madrid is toch de hoofdstad – vindt Werther – maar eigenlijk hebben we betere en goedkopere verbindingen met Duitsland, vooral in de zomer.
– Ik begrijp wat William bedoelt, in Spanje is de hoofdstad wel heel belangrijk.
– Je ziet het meteen in de nieuwsberichten: ofwel heeft Real Madrid de competitie gewonnen, ofwel heeft Real Madrid verloren, maar dan doe je de tv uit en vraag je je af: als de winnaar niet Real Madrid is, wie is het dan wel?
– Ja, dat is waar, ze spreken zoveel over waarom Madrid niet gewonnen heeft en hoe droevig dat wel is, maar daarna blijft geen tijd meer over om uit te leggen wie de winnaar is…
– Is dat ook zo in Amsterdam, Brussel of Berlijn?
– Niet helemaal. Spain is different!
– Maar toch is Spanje Europa… al zeggen sommigen dat Afrika begint in de Pyreneeën. Van Europa gesproken, hebben jullie al de brief gekregen om te stemmen in de Europese verkiezingen volgende maand?

Europees stemrecht
Het burgerschap van de Europese Unie
Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie vult het nationale burgerschap aan doch komt niet in de plaats daarvan“ (artikel 17 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap).

Actief en passief kiesrecht voor burgers van de Europese Unie

Doelstellingen
1. Het kiesrecht in het algemeen
Artikel 19 (8 B) EGV voorziet in actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij gemeenteraadsverkiezingen voor elke burger van een EG-lidstaat in het land waar hij/zij verblijft – ongeacht of hij/zij de nationaliteit hiervan bezit – onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor onderdanen van dit land. Deze rechten zijn een toepassing van het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie tussen eigen en buitenlandse burgers van de Unie en een aanvulling op het in artikel 18 (8 A) EGV neergelegde recht op vrij verkeer en vrij verblijf. Artikel 19 (8 B) EGV heeft voornamelijk tot doel, de eis van staatsburgerschap op te heffen, waaraan tot dusver in de meeste lidstaten de uitoefening van het actieve en het passieve kiesrecht was verbonden. Dit komt de integratie van de burgers van de Unie in het land van verblijf ten goede.
2. Kiesrecht voor het Europees Parlement
Overeenkomstig artikel 190, lid 4 (138, lid 3) EGV heeft het Europees Parlement tot taak ontwerpen op te stellen voor het houden van rechtstreekse algemene verkiezingen volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure. Zolang dit nog niet het geval is, gelden voor de
verkiezingsprocedure in elke lidstaat de nationale bepalingen (artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen).

Resultaten
1. Kiesrecht voor gemeenteraadsverkiezingen
Richtlijn 94/80/EG over het kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen kent iedere EU-burger het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen toe in de lidstaat waar zij verblijven, zonder dat dit in de plaats komt van het kiesrecht in de lidstaat van herkomst;
d.w.z. de handelingsmogelijkheden van de burger in kwestie worden uitgebreid. De lidstaten kunnen ter bescherming van hun eigen overheidsbelangen bepalen dat voor de ambten in het uitvoerende orgaan van het plaatselijke publiekrechtelijke lichaam op het laagste niveau
alleen hun eigen onderdanen verkiesbaar zijn. Volgens de kieswet in bepaalde lidstaten valt onder deze functies in uitvoerende organen ook het stemmen bij referendums, die van de algemene gemeenteraadsverkiezingen moeten worden onderscheiden. Een en ander mag
evenwel geen onevenredige beperking inhouden van de mogelijkheid van burgers van andere lidstaten om gebruik te maken van hun passieve kiesrecht. Wat de toegang tot gemeenteraadsverkiezingen betreft, worden ook volgens deze richtlijn alle EU-burgers in beginsel behandeld als eigen onderdanen. Uitzonderingen – d.w.z. een langer minimaal verblijf in het land als voorwaarde voor de toegang tot de gemeenteraadsverkiezingen – kunnen worden vastgesteld door lidstaten waar het percentage kiesgerechtigde EG-buitenlanders op de totale kiesgerechtigde bevolking groter is dan 20%: dit geldt momenteel voor Luxemburg en voor bepaalde Belgische gemeenten (in verband met bijzondere omstandigheden en het evenwicht tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het land zelf)
2. Verkiezingen voor het Europees Parlement
Ondanks herhaalde pogingen van het Europees Parlement is er tot dusver geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement tot stand gekomen, zodat de nationale verkiezingsprocedures voorlopig blijven gelden (art. 7, lid 2, van voornoemde Akte).
Richtlijn 93/109/EG over de details van de uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht voor het Europees Parlement biedt iedere burger van de Unie de mogelijkheid om zelf te kiezen of hij in zijn land van herkomst of in zijn land van verblijf in de EU aan de verkiezingen voor het EP (actief en passief) wil deelnemen als hij niet in zijn eigen land verblijft. Voor de toelating tot de EP-verkiezingen in het land van verblijf gelden dan in principe dezelfde voorwaarden als voor de onderdanen van het land van verblijf. Er kunnen uitzonderingen gelden voor lidstaten waar het percentage buitenlandse EU-burgers duidelijk
boven het gemiddelde ligt.Bron: De Europese Unie op internet http://europa.eu.int/

10 juni. Corpus Christi
Veel luisteraars genieten met volle teugen van de mooie kamermuziek in de prachtige Mallorcaanse patio. Even krijgen onze vrienden het gevoel terug te keren naar de tijd waarin deze prachtige patio’s werden gebouwd die op initiatief van de gemeente tenminste een keer per jaar opengaan. Na afloop van het concert bespreken de drie hun indrukken.
– Ik denk dat we dit jaar het Corpusfeest van Toledo toch niet overtreffen – zucht Henk.
– Ja, je hebt gelijk, Toledo ligt immers veel dichter bij Madrid…
– Toch denk ik dat we dit jaar veel vooruitgang hebben geboekt. Tot nu toe was deze week van de patio’s een soort geschenk van de gemeente voor de inwoners van Palma en nu kent het hele Spaanse vasteland deze concerten in de patio’s.- bedenkt Werther.
– Dus volgend jaar hebben we onmogelijk plaats, behalve als elke dag drie concerten na elkaar worden gehouden, om vier uur, zes uur en acht uur…
De vrienden blijven nog uren napraten, traditiegetrouw bij een pa amb oli met kaas van Mahón, terwijl de zon langzaam ondergaat in de baai van Palma.
De personages en situaties die in dit verhaal voorkomen zijn volledig fictief en hebben geen enkel verband met bestaande personen of gebeurtenissen. De aanwijzingen die in dit artikel worden gegeven, hebben uitsluitend een algemene voorbeeldwaarde en kunnen daardoor niet rechtstreeks toegepast worden. Wij raden u stellig aan concrete situaties voor te leggen aan een expert van een erkende beroepsorganisatie of Colegio die persoonlijk advies kan verlenen. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke verkeerde interpretatie van deze tekst, drukfouten of schade die uit onjuistheden of onvolledigheid zou kunnen voortvloeien.

Als u in België of Nederland deze rubriek wilt blijven ontvangen, sturen wij u de artikels GRATIS PER E-MAIL. U hoeft ons enkel een e-mailtje te sturen zonder inhoud met als onderwerp (subject) „Wikken en wegen per e-mail“. Wij zorgen voor de rest.

Tot volgende maand!
Juan Costa. Abogado
Kristien Lesage. Beëdigd vertaler